Pike-fishing is fun when you're successful... We scored 45 this day!

Pike-fishing is fun when you're successful... We scored 45 this day!